Blansko 2014

Ostrava hala 2 2013

Bílovec hala 2013

Ostrava hala 2 2012

Bad Breisig 2015

Rychvald Night hala 2011

Rychvald hala 2012

Otrokovice 2016

Rychvald hala 2012

Blansko 2018

Želechovice 2010